Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok a formulár

Reklamačný poriadok DOLCAN s.r.o.

Tento Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou DOLCAN s.r.o., Pri synagóge 2, Nitra, IČO:36548812, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o., vložka č. 13398/N (ďalej len „realitná kancelária“) a bol prijatý s účinnosťou od 25.07.2002.

1. Základné ustanovenia

1.1. Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedená spoločnosť DOLCAN s.r.o.

1.2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).

1.3. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).

2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

2.1. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

2.2. Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a  prijatý realitnou kanceláriou. 

2.4. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

2.5. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.

2.6. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 7 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 7 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)


Reklamačný formulár DOLCAN s.r.o.

Vydaný realitnou kanceláriou DOLCAN s.r.o., Pri synagóge 2, 949 01 Nitra,  IČO: 36548812, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka č. 13398/N prijatý s účinnosťou od 25.07.2002.

Dátum podania reklamácie:     ........................................................................................................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: Meno, priezvisko: ..........................................................................

Prevádzka realitnej kancelárie, adresa: .......................................................................................................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ predaj       □ prenájom      □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: ............................................................................................................................................................


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: .............................................................................................................   tel.číslo: ....................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................
 

A. KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ...........................................

 

B. MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka).

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Podpis makléra:   ................................................................... Dátum: ...........................................
 

C. POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú :      □ áno       □ nie      

Odôvodnenie: ......................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


V......................................, dňa: ........................ Podpis konateľa realitnej kancelárie: ..........................................................
 

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      


V......................................, dňa: ....................... Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................