Reklamačný formulár

R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R

DOLCAN s.r.o.

 

Vydaný realitnou kanceláriou DOLCAN s.r.o., Pri synagóge 2, 949 01 Nitra,  IČO: 36548812, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka č. 13398/N prijatý s účinnosťou od 25.07.2002.

Dátum podania reklamácie:     ......................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: Meno, priezvisko: ..........................................................................

Prevádzka realitnej kancelárie, adresa: .................................................................................................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:       predaj       prenájom       kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: .............................................................................................................   tel.číslo: ....................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................

A.     KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ...........................................

B.     MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka).

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Podpis makléra:   ................................................................... Dátum: ...........................................

C.     POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú :       áno       nie      

Odôvodnenie: ......................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


V......................................, dňa: ........................ Podpis konateľa realitnej kancelárie: ..........................................................

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:       áno       nie      


V......................................, dňa: ....................... Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................

 

Copyright © 2009 Realitná kancelácia Dolcan|Pri synagóge č. 2, 949 01 Nitra, Tel. 0911 469 959|Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk